Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions. The burglar was caught red-handed by the police when he broke into the flat.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. 

The burglar was caught red-handed by the police when he broke into the flat.

 

  1. The police caught the burglar to break into the flat.

  2. The police caught the burglar breaking into the flat. 

  3. The police caught the burglar when breaking into the flat. 

  4. Then the burglar had broken into the flat, the police caught him at one. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.The police caught the burglar breaking into the flat. catch sb doing sth: bắt gặp ai đang làm gì = be catch red-handed: bị bắt quả tang (đang làm gì) catch sb do sth: gặp ai làm gì (quan sát hành động từ khi nó bắt đầu đến khi nó kết thúc) A. Cảnh sát bắt được tên trộm đột nhập vào căn hộ. (sai cấu trúc với “catch”) B. Cảnh sát bắt được tên trộm đột nhập vào căn hộ. C. Cảnh sát bắt được tên trộm khi anh ta (anh cảnh sát) đột nhập vào căn hộ. => sai nghĩaD. Sau đó, tên trộm đã đột nhập vào căn hộ, cảnh sát bắt được anh ta ngay lập tức. => sai nghĩa Tạm dịch: Tên trộm đã bị cảnh sát bắt quả tang khi anh ta đột nhập vào căn hộ. = Cảnh sát bắt đƣợc tên trộm đột nhập vào căn hộ

B.The police caught the burglar breaking into the flat.

catch sb doing sth: bắt gặp ai đang làm gì
= be catch red-handed: bị bắt quả tang (đang làm gì)
catch sb do sth: gặp ai làm gì (quan sát hành động từ khi nó bắt đầu đến khi nó kết thúc) A. Cảnh 
sát bắt được tên trộm đột nhập vào căn hộ. (sai cấu trúc với “catch”)
B. Cảnh sát bắt được tên trộm đột nhập vào căn hộ.
C. Cảnh sát bắt được tên trộm khi anh ta (anh cảnh sát) đột nhập vào căn hộ. => sai nghĩaD. Sau đó, tên trộm 
đã đột nhập vào căn hộ, cảnh sát bắt được anh ta ngay lập tức. => sai nghĩa Tạm dịch: Tên trộm đã bị 
cảnh sát bắt quả tang khi anh ta đột nhập vào căn hộ. = Cảnh sát bắt đƣợc tên trộm đột nhập vào căn hộ

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG