Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE inmeaning to the underlined part in each of the following questions. If you stick to your guns , you refuse to change what you are saying or doing despite theopposition or criticism of other people.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

If you stick to your guns, you refuse to change what you are saying or doing despite the opposition or criticism of other people.

  1. be changeable

  2. be persistent

  3. be inflexible

  4. be constant

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.be changeable Từ vựng, từ trái nghĩa Giải thích: stick to your guns: giữ vững quan điểm, kiên định lập trường be changeable: hay thay đổi be persistent: kiên trì be inflexible: không linh hoạt be constant: không đổi => stick to your guns >< be changeable Tạm dịch: Nếu bạn kiên định lập trường của mình, bạn từ chối thay đổi những gì bạn đang nói hoặc làm bất chấpsự phản đối hoặc chỉ trích của người khác.

A.be changeable

Từ vựng, từ trái nghĩa
Giải thích:
stick to your guns: giữ vững quan điểm, kiên định lập trường
be changeable: hay thay đổi be persistent: kiên trì

be inflexible: không linh hoạt be constant: không đổi
=> stick to your guns >< be changeable
Tạm dịch: Nếu bạn kiên định lập trường của mình, bạn từ chối thay đổi những gì bạn đang nói hoặc làm bất chấp sự phản đối hoặc chỉ trích của người khác.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG