Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Jessica was born in Australia, but she has spent.............. of her life there.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Jessica was born in Australia, but she has spent.............. of her life there.

  1. very little

  2. only a few

  3. a few

  4. a little

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.very little Định từ Giải thích: Ở đây ta có thể hiểu là Jessica dành rất ít thời gian của đời mình để sống ở Úc, với danh từ thời gian – danh từ khôngđếm được, ta dùng “little/a little” Trong câu này, về nghĩa thì “very little” phù hợp hơn Tạm dịch: Jessica được sinh ra ở Úc, nhưng cô đã dành rất ít thời gian của cuộc đời mình ở đó.

A.very little

Định từ
Giải thích:
Ở đây ta có thể hiểu là Jessica dành rất ít thời gian của đời mình để sống ở Úc, với danh từ thời gian – danh từ không đếm được, ta dùng “little/a little”
Trong câu này, về nghĩa thì “very little” phù hợp hơn
Tạm dịch: Jessica được sinh ra ở Úc, nhưng cô đã dành rất ít thời gian của cuộc đời mình ở đó.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Safari is an organized trip to hunting or photograph wild a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG