Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. No sooner ________ than he begins to be washed.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

No sooner ________ than he begins to be washed.

  1. a human being born

  2. a human being had been born

  3. was a human being born

  4. is a human being born

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.is a human being born Cấu trúc đảo ngữ câu bị động: No sooner + tobe + S + P2 than S + V: Ngay sau khi cái gì đƣợc làm gì thì …Động từ “begins” vế sau chia hiện tại đơn => vế trước cũng chia ở hiện tại Tạm dịch: Ngay sau khi một con người được sinh ra thì cậu ta bắt đầu được tắm rửa sạch sẽ.

D.is a human being born

Cấu trúc đảo ngữ câu bị động:
No sooner + tobe + S + P2 than S + V: Ngay sau khi cái gì đƣợc làm gì thì …Động từ “begins” vế sau chia hiện tại đơn => vế trước cũng chia ở hiện tại
Tạm dịch: Ngay sau khi một con người được sinh ra thì cậu ta bắt đầu được tắm rửa sạch sẽ.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSESTin meaning to the underlined part in each of the following questions from 1 to 2. I'm all in favor o...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG