Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combineseach pair of sentences of the following questions. He didn't take his father's advice. That's why he is out of work now.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences of the following questions.
He didn't take his father's advice. That's why he is out of work now.

  1.  If he had taken his fathe's advice, he would not have been out of work now.

  2. If he had taken his father's advice, he would not be out of work now.

  3. If he took his father's advice, he would not be out of work now.

  4. If he takes his father's advice, he will not be out of work now.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.If he had taken his father's advice, he would not be out of work now. Câu điều kiện hỗn hợp Giải thích: He didn't take his father's advice. That's why he is out of work now Quá khứ đơn Hiện tại đơn Câu tình huống có 2 thì khác nhau nên đây sẽ là câu điều kiện hỗn hợp của điều kiện loại 2 và loại 3. A. Sai vì đây là câu điều kiện loại 3 (không đúng với câu tình huống) B. Đúng vì đây là câu điều kiện hỗn hợp của loại 2 và loại 3 phù hợp với câu tình huống C. Sai vì đây là câu điều kiện loại 2(không đúng với câu tình huống) D. Sai vì đây là câu điều kiện loại 1(không đúng với câu tình huống)

B. If he had taken his father's advice, he would not be out of work now.

Câu điều kiện hỗn hợp
Giải thích:
He didn't take his father's advice. That's why he is out of work now
Quá khứ đơn Hiện tại đơn
Câu tình huống có 2 thì khác nhau nên đây sẽ là câu điều kiện hỗn hợp của điều kiện loại 2 và loại 3.
A. Sai vì đây là câu điều kiện loại 3 (không đúng với câu tình huống)
B. Đúng vì đây là câu điều kiện hỗn hợp của loại 2 và loại 3 phù hợp với câu tình huống
C. Sai vì đây là câu điều kiện loại 2(không đúng với câu tình huống)
D. Sai vì đây là câu điều kiện loại 1(không đúng với câu tình huống)

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG