Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The biologists have found more than one thousand types of butterflies in the forest, _____ its specialcharacteristics.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
The biologists have found more than one thousand types of butterflies in the forest, _____ its special characteristics.

  1. each one has

  2. which has

  3. each having

  4. having

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.each one has Sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từ Giải thích: Each one + động từ số ít: mỗi cái, mỗi loại “which” thay thế cho “types of butterflies” nên động từ số nhiều Tạm dịch: Các nhà sinh vật học đã tìm ra hơn 1000 loại bướm ở trong rừng, mỗi loại có đặc tính riêngbiệt

A.each one has

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ - động từ
Giải thích:
Each one + động từ số ít: mỗi cái, mỗi loại
“which” thay thế cho “types of butterflies” nên động từ số nhiều
Tạm dịch: Các nhà sinh vật học đã tìm ra hơn 1000 loại bướm ở trong rừng, mỗi loại có đặc tính riêng biệt

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG