Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. _________, we would have been forced to sack him.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 _________, we would have been forced to sack him. 

 

  1. Were he not to resign 

  2. If he resigned

  3. Had he not resigned 

  4. If he had resigned 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Had he not resigned Dấu hiệu: mệnh đề chính chia “would have + been + P2” Cách dùng: Diễn tả điều kiện không có thật ở quá khứ dẫn đến kết quả trái với quá khứ Công thức câu điều kiện loại 3: If + S + had (not) + P2, S + would (not) + have + (been) + P2 Đảongữ: Had + S + (not) + P2, S + would (not) + have + (been) + P2 Tạm dịch: Nếu anh ta không từchức, chúng tôi sẽ buộc phải sa thải anh ta. Câu 33: Đáp án A Kiến thức: Từ vựng Giải chi tiết: A. optional (adj): tùy chọn, không bắt buộc B. unique (adj): độc đáo, duy nhất C. compulsory (adj): bắt buộc D. limited (adj): hạn chế, giới hạn Tạm dịch: Sinh viên cũng có cơ hội lựa chọn trong một loạt các khóa học không bắt buộc ở trường đại học.

C. Had he not resigned

Dấu hiệu: mệnh đề chính chia “would have + been + P2”
Cách dùng: Diễn tả điều kiện không có thật ở quá khứ dẫn đến kết quả trái với quá khứ
Công thức câu điều kiện loại 3: If + S + had (not) + P2, S + would (not) + have + (been) + P2 Đảo ngữ: Had + S + (not) + P2, S + would (not) + have + (been) + P2 Tạm dịch: Nếu anh ta không từ chức, chúng tôi sẽ buộc phải sa thải anh ta. Câu 33: Đáp án A Kiến thức: Từ vựng Giải chi tiết: 
A. optional (adj): tùy chọn, không bắt buộc
B. unique (adj): độc đáo, duy nhất
C. compulsory (adj): bắt buộc
D. limited (adj): hạn chế, giới hạn
Tạm dịch: Sinh viên cũng có cơ hội lựa chọn trong một loạt các khóa học không bắt buộc ở trường đại học.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. Teletext is continuously sent out at all ti...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG