Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the positionof the primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the primary stress in each of the following questions.

  1. attract

  2. divide

  3. finish

  4. invite

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.finish A. attract /əˈtrækt/ B. divide /dɪˈvaɪd/ C. finish /ˈfɪnɪʃ/ D. invite /ɪnˈvaɪt/ Quy tắc: Hầu hết động từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ngoại lệ: finish Phương án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

C.finish

A. attract /əˈtrækt/
B. divide /dɪˈvaɪd/
C. finish /ˈfɪnɪʃ/
D. invite /ɪnˈvaɪt/
Quy tắc: Hầu hết động từ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2. Ngoại lệ: finish Phương án C 
trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG