Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Now, don't tell anyone else what I have just told you. Remember it is................

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Now, don't tell anyone else what I have just told you. Remember it is................

  1. confidential

  2. confident

  3. confidence

  4. confidant

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.confidential confidential (a): kín, mật confident (a): tự tin confidence (n): sự tự tin confidant (n): bạn tâm tình Vị trí này ta cần một tính từ, vì phía trước có “to be” và diễn tả bản chất tính chất của sự vật sự việc. Về nghĩa, tínhtừ “confidential” phù hợp hơn Tạm dịch: Bây giờ, đừng nói với ai khác những gì tôi vừa nói với bạn. Hãy nhớ nó là bí mật

A.confidential

confidential (a): kín, mật confident (a): tự tin
confidence (n): sự tự tin confidant (n): bạn tâm tình
Vị trí này ta cần một tính từ, vì phía trước có “to be” và diễn tả bản chất tính chất của sự vật sự việc. Về nghĩa, tính từ “confidential” phù hợp hơn
Tạm dịch: Bây giờ, đừng nói với ai khác những gì tôi vừa nói với bạn. Hãy nhớ nó là bí mật

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. In some parts of the country, prices are............ than in others.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG