Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Why don't you _______ these photos into your computer, because then you would have yourown digital copies.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Why don't you _______ these photos into your computer, because then you would have your own digital copies.

  1. change

  2. put

  3. give

  4. scan

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.scan (v): thay đổi put (v): đặt give (v): đưa, gửi scan (v): quét “scan sth into computer”: quét cái gì vào máy tính Tạm dịch: Tại sao bạn không quét những tấm ảnh này vào máy tính của bạn, bởi vì sau đó bạn sẽ có các bản saochép kĩ thuật số riêng của mình.

D.scan

(v): thay đổi put (v):
đặt give (v): đưa, gửi
scan (v): quét
“scan sth into computer”: quét cái gì vào máy tính
Tạm dịch: Tại sao bạn không quét những tấm ảnh này vào máy tính của bạn, bởi vì sau đó bạn sẽ có các bản sao chép kĩ thuật số riêng của mình.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions. Tome denied breaking the teacher's laptop.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG