Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. By the time the software............. on sale next month, the company............. $2 millionon developing it.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

By the time the software............. on sale next month, the company............. $2 million on developing it.

  1. went – had spent

  2. will go – has spent

  3. has gone – will spend

  4. goes – will have spent

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.goes – will have spent Sự kết hợp thì hiện tại đơn - thì tương lai hoàn thành Giải thích: Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việctrong tương lai. Công thức: By the time + S + V(s/es), S + will + have + VpII Tạm dịch: Vào thời điểm phần mềm được bán vào tháng tới, công ty sẽ chi 2 triệu đô la để phát triển nó.

D.goes – will have spent

Sự kết hợp thì hiện tại đơn - thì tương lai hoàn thành
Giải thích:
Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một hành động hay sự việc trong tương lai.
Công thức: By the time + S + V(s/es), S + will + have + VpII
Tạm dịch: Vào thời điểm phần mềm được bán vào tháng tới, công ty sẽ chi 2 triệu đô la để phát triển nó.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. All applications to courses at tertiary institutions are made through UCAS, a ce...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG