Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to completeeach of the following exchanges. Linda is thanking Daniel for his birthday present. Linda: "Thanks for the book. I've been looking it for months." Daniel: " ..................."

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
Linda is thanking Daniel for his birthday present.
Linda: "Thanks for the book. I've been looking it for months." Daniel: " ..................."

  1. I'm glad you like it. 

  2. You can say that again

  3. I like reading books.

  4. Thank you for looking for it.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.I'm glad you like it. Linda cảm ơn Daniel vì món quà sinh nhật anh tặng cô. Linda: “Cảm ơn vì cuốn sách nhé. Mình đã tìm nó suốt mấy tháng nay.” Daniel: “A. Mình rất vui vì bạn thích nó.”

A.I'm glad you like it. 

Linda cảm ơn Daniel vì món quà sinh nhật anh tặng cô.
Linda: “Cảm ơn vì cuốn sách nhé. Mình đã tìm nó suốt mấy tháng nay.” Daniel: 
“A. Mình rất vui vì bạn thích nó.”

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG