Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from theother three in pronunciation in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 

  1. bags

  2. days

  3. speeds

  4. dates

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.date s A. bags /bæɡz/ B. days /deɪz/ C. speeds /spiːdz/ D. dates /deɪts/ Quy tắc: Có 3 cách phát âm phụ âm cuối “s”: - /s/: Khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /ð/, /t/ - /ɪz/: Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /ʃ/, /tʃ/, /z/, /ʒ/, /dʒ/ (thƣờng có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge,ss) - /z/: Khi từ có tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại. Phần gạch chân phương án D được phát âm là /s/, còn lại là /z/

D.dates

A. bags /bæɡz/
B. days /deɪz/
C. speeds /spiːdz/
D. dates /deɪts/ Quy tắc:
Có 3 cách phát âm phụ âm cuối “s”:
- /s/: Khi từ có tận cùng là các phụ âm vô thanh /p/, k/, /f/, /ð/, /t/
- /ɪz/: Khi từ có tận cùng là các âm /s/, /ʃ/, /tʃ/, /z/, /ʒ/, /dʒ/ (thƣờng có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge, ss)
- /z/: Khi từ có tận cùng là các nguyên âm và các phụ âm còn lại.
Phần gạch chân phương án D được phát âm là /s/, còn lại là /z/

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The government decided to pull down the old b...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG