Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions from 48 to 50. No matter how hard Fred tried to start the motorbike, he didn't succeed.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions from 48 to 50.

No matter how hard Fred tried to start the motorbike, he didn't succeed.

  1. Fred tried very hard to start the motorbike, and succeeded.

  2. However hard Fred tried he couldn't start the motorbike.

  3. It's hard for Fred to start the motorbike as he neversucceeded.

  4. Fred tried hard to start the motorbike, and with success.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.However hard Fred tried he couldn't start the motorbike. Cấu trúc nhượng bộ Giải thích: No matter + how + adj + S + V = However + adj + S + V: cho dù Tạm dịch: Dù Fred có cố gắng khởi động xe máy đến đâu, anh cũng không thành công. A. Fred đã rất cố gắng để khởi động xe máy, và đã thành công. B. Dù Fred có cố gắng khởi động xe máy đến đâu, anh ấy không thể khởi động xe máy. C. Thật khó để Fred khởi động xe máy vì anh ấy chưa bao giờ thành công. D. Fred đã cố gắng hết sức để khởi động xe máy, và với thành công

B.However hard Fred tried he couldn't start the motorbike.

Cấu trúc nhượng bộ
Giải thích: No matter + how + adj + S + V = However + adj + S + V: cho dù
Tạm dịch: Dù Fred có cố gắng khởi động xe máy đến đâu, anh cũng không thành công.
A. Fred đã rất cố gắng để khởi động xe máy, và đã thành công.
B. Dù Fred có cố gắng khởi động xe máy đến đâu, anh ấy không thể khởi động xe máy.
C. Thật khó để Fred khởi động xe máy vì anh ấy chưa bao giờ thành công.
D. Fred đã cố gắng hết sức để khởi động xe máy, và với thành công

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG