Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines eachpair of sentences in the following questions. The plan may be ingenious. It will never work in practice.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
 The plan may be ingenious. It will never work in practice.

  1. Ingenious as it may be, the plan will never work in practice.

  2. Ingenious as may the plan, it will never work in practice.

  3. The plan may be too ingenious to work in practice.

  4. The plan is as impractical as it is ingenious.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Ingenious as it may be, the plan will never work in practice. Câu nhượng bộ Giải thích: Cấu trúc: Adj + as + S + tobe, clause = Although + S + V, clause: mặc dù Câu B sai về cấu trúc. Tạm dịch: Kế hoạch có thể rất hay. Nó sẽ không bao giờ hoạt động trong thực tế. A. Dù kế hoạch có thể rất hay, nó sẽ không bao giờ hoạt động trong thực tế. C. Kế hoạch có thể quá hay để hoạt động được trong thực tế. D. Kế hoạch là không thực tế bởi vì nó quá hay. Câu C, D sai về nghĩa.

A.Ingenious as it may be, the plan will never work in practice.

Câu nhượng bộ
Giải thích:
Cấu trúc: Adj + as + S + tobe, clause = Although + S + V, clause: mặc dù
Câu B sai về cấu trúc.
Tạm dịch: Kế hoạch có thể rất hay. Nó sẽ không bao giờ hoạt động trong thực tế.

A. Dù kế hoạch có thể rất hay, nó sẽ không bao giờ hoạt động trong thực tế.
C. Kế hoạch có thể quá hay để hoạt động được trong thực tế.
D. Kế hoạch là không thực tế bởi vì nó quá hay. Câu C, D sai về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG