Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 24 to 25. Several chapters of Joan Steer's book describe illegitimate gambling activities in California in the1970s.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 24 to 25.
Several chapters of Joan Steer's book describe illegitimate gambling activities in California in the 1970s.

  1. lawful

  2. unusual

  3. prosperous

  4. prohibited

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a.lawful A. lawful (adj): mang tính luật pháp >< illegitimate (adj): không hợp pháp B. unusual (adj): bất thường C. prosperous (adj): thịnh vượng D. prohibited (adj): bị cấm Tạm dịch: Một vài chương trong cuốn sách của Joan Steer diễn tả những hành vi đánh bạc trái phép ởCalifornia vào những năm 1970.

a.lawful

A. lawful (adj): mang tính luật pháp >< illegitimate (adj): không hợp pháp
B. unusual (adj): bất thường
C. prosperous (adj): thịnh vượng
D. prohibited (adj): bị cấm
Tạm dịch: Một vài chương trong cuốn sách của Joan Steer diễn tả những hành vi đánh bạc trái phép ở California vào những năm 1970.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions from 17 to 19. “If I were you, I wouldn't read the job adver...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG