Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. In most .............developed countries, up to 50% of .............population entershigher education at some time in their lives.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
In most .............developed countries, up to 50% of .............population enters higher education at some time in their lives.

  1. the / Ø

  2. Ø / Ø

  3. the / the

  4. Ø / the

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Ø / the - most + N: hầu hết (không dùng mạo từ trước danh từ) most + of + (mạo từ) + N: hầu hết - Danh từ “population” đã xác định (the population of most developed countries) nên dùng mạo từ “the”. Tạmdịch: Ở hầu hết các nước phát triển, có tới 50% dân số tham gia giáo dục bậc đại học tại một thời điểm nào đótrong cuộc sống của họ.

D.Ø / the

- most + N: hầu hết (không dùng mạo từ trước danh từ)
most + of + (mạo từ) + N: hầu hết
- Danh từ “population” đã xác định (the population of most developed countries) nên dùng mạo từ “the”. Tạm dịch: Ở hầu hết các nước phát triển, có tới 50% dân số tham gia giáo dục bậc đại học tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống của họ.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to eachof the following questions from 45 to 47: Difficult though the exam was, he still passe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG