Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combineseach pair of sentences in the following questions. He must have canceled his e-mail account. I can’t get hold of him.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He must have canceled his e-mail account. I can’t get hold of him.

  1. Since I'm unable to get in contact with him, it seems certain that he's closed his e-mail account.

  2. If no one is able to get in contact with him, he ought to get an e-mail account for himself.

  3. I must have got his e-mail address wrong, because he's not giving me any reply.

  4. He may have closed his e-mail account, but I won't know for sure until I get in touch with him.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Since I'm unable to get in contact with him, it seems certain that he's closed his e-mail account. Câu phỏng đoán Giải thích: must have V.p.p: chắc hẳn đã làm gì Since + S + V: Bởi vì ... Tạm dịch: Anh ấy chắc hẳn đã đóng tài khoản e-mail của mình. Tôi không thể liên lạc với anh ấy. A. Vì tôi không thể liên lạc với anh ấy, chắc là anh ấy đã đóng tài khoản email của mình. B. Nếu không ai có thể liên lạc với anh ấy, anh ấy nên tự mình tạo một tài khoản e-mail. C. Tôi đã ghi sai địa chỉ e-mail của anh ấy, vì anh ấy không trả lời tôi. D. Anh ấy có thể đã đóng tài khoản e-mail của mình, nhưng tôi không biết chắc cho đến khi tôi liên lạc vớianh ấy. Câu B, C, D sai về nghĩa.

A.Since I'm unable to get in contact with him, it seems certain that he's closed his e-mail account.

Câu phỏng đoán
Giải thích:
must have V.p.p: chắc hẳn đã làm gì
Since + S + V: Bởi vì ...
Tạm dịch: Anh ấy chắc hẳn đã đóng tài khoản e-mail của mình. Tôi không thể liên lạc với anh ấy.
A. Vì tôi không thể liên lạc với anh ấy, chắc là anh ấy đã đóng tài khoản email của mình.
B. Nếu không ai có thể liên lạc với anh ấy, anh ấy nên tự mình tạo một tài khoản e-mail.
C. Tôi đã ghi sai địa chỉ e-mail của anh ấy, vì anh ấy không trả lời tôi.
D. Anh ấy có thể đã đóng tài khoản e-mail của mình, nhưng tôi không biết chắc cho đến khi tôi liên lạc với anh ấy.
Câu B, C, D sai về nghĩa.

2

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG