Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. ____________ are that stock price will go up in the coming months.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

____________ are that stock price will go up in the coming months.

  1. Conditions

  2. Opportunities

  3. Possibilities

  4. Chances

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.Possibilities Từ vựng Giải thích: A. conditions (n): điều kiện B. opportunities (n): cơ hội C. possibilities (n): khả năng D. chances (n): cơ hội Tạm dịch: Giá cổ phiếu có khả năng tăng trong những tháng tới.

C.Possibilities

Từ vựng
Giải thích:
A. conditions (n): điều kiện B. opportunities (n): cơ hội
C. possibilities (n): khả năng D. chances (n): cơ hội
Tạm dịch: Giá cổ phiếu có khả năng tăng trong những tháng tới.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following question. A food additive is any chemical that food manufactures intent...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG