Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE inmeaning to the underlined word(s) in each of the following questions. They havenơ't reached agreement on the official songs of the 27th Sea Games.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
They havenơ't reached agreement on the official songs of the 27th Sea Games.

  1. formal

  2. uncertified

  3. informal

  4. approved

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ trái nghĩa Giải thích: official (adj): chính thức, đã được công bố formal (adj): chính thức/ trang trọng uncertified: không được xác nhận informal (adj): thoải mái, thân thiện approved: được tán thành => official >< uncertified Tạm dịch: Họ đã thống nhất về các bài hát chính thức của Thế vận hội lần thứ 27.

Từ trái nghĩa
Giải thích:
official (adj): chính thức, đã được công bố
formal (adj): chính thức/ trang trọng uncertified: không được xác nhận
informal (adj): thoải mái, thân thiện approved: được tán thành
=> official >< uncertified
Tạm dịch: Họ đã thống nhất về các bài hát chính thức của Thế vận hội lần thứ 27.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If the weather............. so bad, we would have gone out.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG