Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. Hans told us about his investment in the company. He did it on his arrival at the meeting.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Hans told us about his investment in the company. He did it on his arrival at the meeting. 

  1. Hardly had he informed us about his investment in the company when Hans arrived at the meeting. 

  2. Only after investing in the company did Hans informs us of his arrival at the meeting. 

  3. No sooner had Hans arrived at the meeting than he told us about his investment in the company.

  4. Not until Hans told us that he would invest in the company did he arrive at the meeting. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.No sooner had Hans arrived at the meeting than he told us about his investment in the company. No sooner had + S + Ved/ V3 + than S + Ved. = Hardly had + S + Ved/ V3 + when S + Ved.: vừa mới … thìOnly after + N/ Ving/ S + V + V(trợ) + S + V(chính): chỉ sau khiNot until + S + V + V(trợ) + S + V(chính): mãi đến khi Tạm dịch: Hans đã nói với chúng tôi về việc đầu tưvào công ty. Ông đã làm điều đó ngay khi đến cuộc họp.= Hans vừa mới đến cuộc họp thì ông ấy đã nói với chúng tôi về việc đầu tưvào công ty. A. Ngay sau khi thông báo cho chúng tôi về việc đầu tưcủa mình vào công ty thì Hans đến cuộc họp. => saivề nghĩa B. Chỉ sau khi đầu tưvào công ty, Hans mới thông báo cho chúng tôi về việc anh ấy đến cuộc họp. => sai vềnghĩa D. Mãi cho đến khi Hans nói với chung tôi rằng ông sẽ đầu tưvào công ty, ông mới đến cuộc họp. => sai về nghĩa

C.No sooner had Hans arrived at the meeting than he told us about his investment in the company.

No sooner had + S + Ved/ V3 + than S + Ved. = Hardly had + S + Ved/ V3 + when S + Ved.: vừa mới … thì Only after + N/ Ving/ S + V + V(trợ) + S + V(chính): chỉ sau khi Not until + S + V + V(trợ) + S + V(chính): mãi đến khi
Tạm dịch: Hans đã nói với chúng tôi về việc đầu tư vào công ty. Ông đã làm điều đó ngay khi đến cuộc họp.= Hans vừa mới đến cuộc họp thì ông ấy đã nói với chúng tôi về việc đầu tư vào công ty.
A. Ngay sau khi thông báo cho chúng tôi về việc đầu tư của mình vào công ty thì Hans đến cuộc họp. => sai về nghĩa
B. Chỉ sau khi đầu tư vào công ty, Hans mới thông báo cho chúng tôi về việc anh ấy đến cuộc họp. => sai về nghĩa
D. Mãi cho đến khi Hans nói với chung tôi rằng ông sẽ đầu tư vào công ty, ông mới đến cuộc họp. => sai về nghĩa

4

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG