Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines eachpair of sentences in the following questions. They are my two sisters. They aren't teachers like me.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

They are my two sisters. They aren't teachers like me.

  1. Unlike me, neither of my two sisters aren't teachers.

  2. They are my two sisters, both of those are teachers like me.

  3. They are my two sisters, neither of whom is teacher like me.

  4. They are my two sisters who neither are teachers like me.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.They are my two sisters, neither of whom is teacher like me. Tạm dịch: Họ là hai chị gái của tôi. Họ không phải là giáo viên giống nhưtôi. Câu A: Loại vì sai nghĩa “Không giống nhưtôi, chị gái của tôi là giáo viên” Câu B: Loại vì sai nghĩa “Cả 2 đều là giáo viên giống nhưtôi” Câu C: “Neither of” dùng cho “whom” Câu D: Loại vì cả “who” và “neither” đều dùng để chỉ “two sisters”

C.They are my two sisters, neither of whom is teacher like me.

Tạm dịch: Họ là hai chị gái của tôi. Họ không phải là giáo viên giống như tôi.
Câu A: Loại vì sai nghĩa “Không giống như tôi, chị gái của tôi là giáo viên”
Câu B: Loại vì sai nghĩa “Cả 2 đều là giáo viên giống như tôi”
Câu C: “Neither of” dùng cho “whom”

Câu D: Loại vì cả “who” và “neither” đều dùng để chỉ “two sisters”

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. All applications to courses at tertiary institutions are made through UCAS, a ce...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG