Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. I don't know what they are going to ask in the job interview. I'll just play it by ear .

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

I don't know what they are going to ask in the job interview. I'll just play it by ear.

  1. plan well in advance

  2. be careful about it

  3. listen to others saying

  4. do not plan beforehand

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.plan well in advance Từ trái nghĩa Giải thích: play it by ear: làm việc gì đó mà không có kế hoạch rõ ràng, để mọi việc xảy ra theo lẽ tự nhiên A. plan well in advance: lên kế hoạch rõ ràng trước B. be careful about it: cẩn thận với nó C. listen to others saying: nghe người khác nói D. do not plan beforehand: không lên kế hoạch trước => play it by ear >< plan well in advance Tạm dịch: Tôi không biết họ sẽ hỏi gì trong cuộc phỏng vấn. Tôi sẽ để mọi việc xảy ra theo lẽ tự nhiên.

A.plan well in advance

Từ trái nghĩa
Giải thích:
play it by ear: làm việc gì đó mà không có kế hoạch rõ ràng, để mọi việc xảy ra theo lẽ tự nhiên
A. plan well in advance: lên kế hoạch rõ ràng trước
B. be careful about it: cẩn thận với nó
C. listen to others saying: nghe người khác nói
D. do not plan beforehand: không lên kế hoạch trước
=> play it by ear >< plan well in advance

Tạm dịch: Tôi không biết họ sẽ hỏi gì trong cuộc phỏng vấn. Tôi sẽ để mọi việc xảy ra theo lẽ tự nhiên.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the sentence that best rewrites the one given The doctor told him not to talk during the meditation.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG