Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST inmeaning to the underlined part in each of the following questions from 1 to 2. When the Titanic crashed into the iceberg, the crew quickly sent out distress signals to alert nearbyships of the disaster and request their help.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions from 1 to 2.
 When the Titanic crashed into the iceberg, the crew quickly sent out distress signals to alert nearby ships of the disaster and request their help.

  1. amusing

  2. strange

  3. bold

  4. help

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.help Từ vựng, từ đồng nghĩa Giải thích: distress (n): cảnh hiểm nguy, đau khổ distress signal: tín hiệu gặp nạn và cầu cứu khẩn cấp amusing (adj): vui vẻ strange (adj): lạ bold (adj): dũng cảm, liều lĩnh help (n): sự giúp đỡ=> distress = help Tạm dịch: Khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi, phi hành đoàn đã nhanh chóng gửi tín hiệu gặp nạn để cảnh báo cáctàu gần đó về thảm họa và yêu cầu sự giúp đỡ của họ.

D.help

Từ vựng, từ đồng nghĩa
Giải thích:
distress (n): cảnh hiểm nguy, đau khổ
distress signal: tín hiệu gặp nạn và cầu cứu khẩn cấp
amusing (adj): vui vẻ strange (adj): lạ
bold (adj): dũng cảm, liều lĩnh help (n): sự giúp đỡ => distress = help
Tạm dịch: Khi tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi, phi hành đoàn đã nhanh chóng gửi tín hiệu gặp nạn để cảnh báo các tàu gần đó về thảm họa và yêu cầu sự giúp đỡ của họ.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. Teletext is continuously sent out at all ti...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG