Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. My uncle's company made a very good profit in _______________.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
My uncle's company made a very good profit in _______________.

  1. the 1990

  2. 1990s

  3. 1990's

  4. the 1990s

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.the 1990s Từ vựng Giải thích: in the 1990s: trong những năm 1990 Tạm dịch: Công ty của bác tôi đã đạt được lợi nhuận lớn vào những năm 1990.

D.the 1990s

Từ vựng
Giải thích: in the 1990s: trong những năm 1990
Tạm dịch: Công ty của bác tôi đã đạt được lợi nhuận lớn vào những năm 1990.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate thecorrect answer to each of the questions. There are many theories about the beginning of drama in ancie...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG