Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounceddifferently from that of the others.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

  1. finished

  2. noticed

  3. approached

  4. supported

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.support ed A. finished /ˈfɪnɪʃt/ B. noticed /ˈnəʊtɪst/ C. approached /əˈprəʊtʃt/ D. supported /səˈpɔːtɪd/ Quy tắc: Cách phát âm đuôi “-ed”: - Đuôi “-ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/ - Đuôi “-ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/ - Đuôi “-ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại Phần gạch chân phương án D được phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/

D. supported

A. finished /ˈfɪnɪʃt/
B. noticed /ˈnəʊtɪst/
C. approached /əˈprəʊtʃt/ D. supported /səˈpɔːtɪd/ Quy tắc:
Cách phát âm đuôi “-ed”:
- Đuôi “-ed” được phát âm là /ɪd/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
- Đuôi “-ed” được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/
- Đuôi “-ed” được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại
Phần gạch chân phương án D được phát âm là /ɪd/, còn lại là /t/

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG