Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Chandler was shocked when his entire class seemed to come down with the same i maginative disease.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Chandler was shocked when his entire class seemed to come down with the same imaginative disease.
 

  1. was shocked

  2. entire class

  3. come down with

  4.  imaginative disease

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.imaginative disease Giải thích: imaginative (adj): giàu trí tưởng tượng imaginary (adj): do tưởng tượng mà có Sửa: imaginative disease => imaginary disease Tạm dịch: Chandler đã bị sốc khi toàn bộ lớp học của mình dường nhưrơi vào cùng một căn bệnh tưởng tượng.

D. imaginative disease

Giải thích:
imaginative (adj): giàu trí tưởng tượng
imaginary (adj): do tưởng tượng mà có
Sửa: imaginative disease => imaginary disease
Tạm dịch: Chandler đã bị sốc khi toàn bộ lớp học của mình dường như rơi vào cùng một căn bệnh tưởng tượng.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 33 to 40. Early peoples had no need of engineering work...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG