Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 3 to 4. He was so insubordinate that he lost his job within a week.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions from 3 to 4.
 He was so insubordinate that he lost his job within a week.

  1. understanding

  2. obedient

  3. fresh

  4. disobedient

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.obedient insubordinate (adj): ngỗ nghịch, không vâng lời A. understanding (adj): am hiểu, hiểu biết B. obedient (adj): tuân theo, vâng lời C. fresh (adj): tƣơi, tươi mới D. disobedient (adj): không vâng lời, không tuân theo => insubordinate (adj): ngỗ nghịch, không vâng lời >< obedient (adj): tuân theo, nghe lời Tạmdịch: Anh ấy quá ngỗ nghịch đến nỗi mất việc trong vòng một tuần.

B. obedient

insubordinate (adj): ngỗ nghịch, không vâng lời
A. understanding (adj): am hiểu, hiểu biết
B. obedient (adj): tuân theo, vâng lời
C. fresh (adj): tƣơi, tươi mới
D. disobedient (adj): không vâng lời, không tuân theo
=> insubordinate (adj): ngỗ nghịch, không vâng lời >< obedient (adj): tuân theo, nghe lời Tạm dịch: Anh ấy quá ngỗ nghịch đến nỗi mất việc trong vòng một tuần. 

1

Câu hỏi tương tự

I’d love to play volleyball .......... I must complete my homework. A. since B. for C. and D. but

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG