Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of thefollowing exchanges. Hoa and Laura are talking about their volunteer work. Hoa: "Thank you very much for helping the disadvantaged children here." Laura: "________."

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Hoa and Laura are talking about their volunteer work.
Hoa: "Thank you very much for helping the disadvantaged children here."
Laura: "________."

  1. What a pity!

  2. It's our pleasure.

  3. That's nice of you!

  4. Sorry, we don't know.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.It's our pleasure. Hoa và Laura đang nói về công việc tình nguyện của họ. Hoa: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ những trẻ em khiếm khuyết ở đây” Laura: “_________________.” A. Thật đáng tiếc! B. Đó là vinh hạnh của chúng tôi. C. Bạn thật tốt bụng! D. Xin lỗi, chúng tôi không biết. Các phản hồi A, C, D không phù hợp ngữ cảnh.

B.It's our pleasure.

Hoa và Laura đang nói về công việc tình nguyện của họ.
Hoa: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ những trẻ em khiếm khuyết ở đây”
Laura: “_________________.” A. Thật đáng tiếc!
B. Đó là vinh hạnh của chúng tôi.
C. Bạn thật tốt bụng!
D. Xin lỗi, chúng tôi không biết.
Các phản hồi A, C, D không phù hợp ngữ cảnh.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG