Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. People believed that Jane failed the test because of her laziness.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

People believed that Jane failed the test because of her laziness.

 

  1. It is believed that Jane failed the test because of her laziness.

  2. Jane was believed to fail the test on account of her laziness.

  3. Jane is believed to fail the test owing to her laziness.

  4. It was believed that Jane had failed the test due to laziness.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Jane was believed to fail the test on account of her laziness. Bị động kép Giải thích: Cấu trúc bị động kép: S + be + said/believed/thought... + to + V + .... Các đápán sai: A, C. Thì chính ở hiện tại => không phù hợp D. Thì ở vế sau không đúng Tạm dịch: Mọi người tin rằng Jane đã trượt bài kiểm tra vì sự lười biếng của cô.=> Jane được cho là trượt bài kiểm tra vì sự lười biếng của cô.

B. Jane was believed to fail the test on account of her laziness.

Bị động kép
Giải thích:
Cấu trúc bị động kép: S + be + said/believed/thought... + to + V + .... Các đáp án sai:

A, C. Thì chính ở hiện tại => không phù hợp
D. Thì ở vế sau không đúng
Tạm dịch:
Mọi người tin rằng Jane đã trượt bài kiểm tra vì sự lười biếng của cô. => Jane được cho là trượt bài kiểm tra vì sự lười biếng của cô.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions from 12 to 14. The assumption that smoking has bad effects...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG