Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. Katie O'Donovan, public policy manager at Google UK, said the company had shown its _________to protecting children by developing its resources – such as an online safety course has been taught to 40,000schoolchildren.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Katie O'Donovan, public policy manager at Google UK, said the company had shown its _________ to protecting children by developing its resources – such as an online safety course has been taught to 40,000 schoolchildren.
 

  1. interest

  2. keenness

  3. enthusiasm

  4. commitment

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.commitment Từ vựng Giải thích: interest (+ in something) (n): quan tâm, hứng thú keenness (n): sự say mê enthusiasm (for something) (n): sự say mê commitment (tosomebody/something) (n): cam kết Tạm dịch: Katie O'Donovan, quản lý chính sách công tại Google UK, cho biết công ty đã thể hiện cam kết bảo vệ trẻem bằng cách phát triển các nguồn lực của mình - chẳng hạn nhưkhóa học an toàn trực tuyến đã được dạy cho 40.000học sinh.

D.commitment

Từ vựng
Giải thích:
interest (+ in something) (n): quan tâm, hứng thú
keenness (n): sự say mê

enthusiasm (for something) (n): sự say mê commitment (to somebody/something) (n): cam kết

Tạm dịch: Katie O'Donovan, quản lý chính sách công tại Google UK, cho biết công ty đã thể hiện cam kết bảo vệ trẻ em bằng cách phát triển các nguồn lực của mình - chẳng hạn như khóa học an toàn trực tuyến đã được dạy cho 40.000 học sinh.
 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theeunderlined part(s) in each of the following questions. Many organizations have been involved in dra...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG