Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to completeeach of the following exchanges. Mai and Joey are talking about their favorite pastimes. Joey: “What sort of things do you like doing in your free time?” - Mai: “............. ”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Mai and Joey are talking about their favorite pastimes.
Joey: “What sort of things do you like doing in your free time?” - Mai: “............. ”

  1. I love checking out the shops for new clothes.

  2. None. Been starved since 9 yesterday.

  3. I hate shopping.

  4. Nothing special. Just some photos I took on the trip to Nepal.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.I love checking out the shops for new clothes. Giải thích: Mai và Joey đang nói về những trò tiêu khiển yêu thích của họ. Joey: “Bạn thích làm những việc gì trong thời gian rảnh?” - Mai: “ __” A. Mình thích đi dạo các cửa hàng để xem quần áo mới. B. Không có. Bị bỏ đói từ 9 ngày hôm qua. C. Mình ghét mua sắm. D. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một số hình ảnh mình chụp trong chuyến đi đến Nepal.

A.I love checking out the shops for new clothes.

Giải thích:
Mai và Joey đang nói về những trò tiêu khiển yêu thích của họ.
Joey: “Bạn thích làm những việc gì trong thời gian rảnh?” - Mai: “ __” 
A. Mình thích đi dạo các cửa hàng để xem quần áo mới.
B. Không có. Bị bỏ đói từ 9 ngày hôm qua.
C. Mình ghét mua sắm.
D. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một số hình ảnh mình chụp trong chuyến đi đến Nepal.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. He made (A) it clear (B) once more that the missed (C) bo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG