Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. By the end of this month I ..............for this company for two years.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

By the end of this month I ..............for this company for two years.

  1. will work

  2. will be working

  3. have been working

  4. will have been working

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.will have been working Kiến thức: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn vì hành động xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm nào đótrong tương lai By the end of this month => dùng thì tương lai For two years => dùng thì tương lai hoàn thành=> Chọn D Tạm dịch: Đến cuối tháng này, tôi sẽ làm cho công ty này được hai năm.

D.will have been working

Kiến thức: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn vì hành động xảy ra và kéo dài liên tục đến một thời điểm nào đó trong tương lai
By the end of this month => dùng thì tương lai
For two years => dùng thì tương lai hoàn thành => Chọn D
Tạm dịch: Đến cuối tháng này, tôi sẽ làm cho công ty này được hai năm.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differentlyfrom the rest.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG