Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. She was brought up in a well-off family. She can't understand the problems we are facing.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

She was brought up in a well-off family. She can't understand the problems we are facing. 

  1. poor

  2. wealthy

  3. broke

  4. kind

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.wealthy B.well-off (adj): giàu có A. poor (adj): nghèo B. wealthy (adj): giàu có C. broke (V2): đổ, vỡD. kind (adj): tử tế Tạm dịch: Cô ấy được nuôi dưỡng trong một gia đình khá giả. Cô ấy không thể hiểu những vấn đề chúng ta đangphải đối mặt đâu.

B. wealthy

B. well-off (adj): giàu có A. 
poor (adj): nghèo
B. wealthy (adj): giàu có
C. broke (V2): đổ, vỡD. kind (adj): tử tế
Tạm dịch: Cô ấy được nuôi dưỡng trong một gia đình khá giả. Cô ấy không thể hiểu những vấn đề chúng ta đang phải đối mặt đâu.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Mark Zuckerberg's enormous success has taken a lot of hard work and _______.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG