Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. Although the....... construction costs of environmentally friendly houses are very high, they arevery economical in the long run.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions.

Although the....... construction costs of environmentally friendly houses are very high, they are very economical in the long run.

 

  1. first

  2. introductory

  3. initial

  4. opening

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.initial Giải thích: first (định từ, trạng từ): trước nhất, đầu tiên introductory (a): mở đầu initial (a): đầu, đầu tiên opening (a): mở đầu; khai mạc Ta có cụm “initial cost” (n): chi phí ban đầu Tạm dịch: Mặc dù chi phí xây dựng ban đầu của những ngôi nhà thân thiện với môi trường là rất cao, nhưng vềlâu dài chúng rất kinh tế.

C.initial

Giải thích:
first (định từ, trạng từ): trước nhất, đầu tiên introductory (a): mở đầu
initial (a): đầu, đầu tiên opening (a): mở đầu; khai mạc
Ta có cụm “initial cost” (n): chi phí ban đầu
Tạm dịch: Mặc dù chi phí xây dựng ban đầu của những ngôi nhà thân thiện với môi trường là rất cao, nhưng về lâu dài chúng rất kinh tế.

1

Câu hỏi tương tự

Choose the sentence that best rewrites the one given The doctor told him not to talk during the meditation.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG