Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Such characters as fairies or witches in Walt Disney animated cartoons are purely _________

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Such characters as fairies or witches in Walt Disney animated cartoons are purely _________

  1. imaginable

  2. imaginative

  3. imagining

  4. imaginary

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.imaginary Sau tobe “are” cần một tính từ. A. imaginable (adj): giàu trí tưởng tượng B. imaginative (adj): có thể tưởng tượng C. imagining (V_ing): tưởng tượng D. imaginary (adj): tưởng tượng, hưkhông Tạm dịch: Những nhân vật nhưtiên nữ hay phù thủy trong phim hoạt hình Walt Disney hoàn toàn là tưởng tượng.

D.imaginary

Sau tobe “are” cần một tính từ.
A. imaginable (adj): giàu trí tưởng tượng
B. imaginative (adj): có thể tưởng tượng
C. imagining (V_ing): tưởng tượng
D. imaginary (adj): tưởng tượng, hư không
Tạm dịch: Những nhân vật như tiên nữ hay phù thủy trong phim hoạt hình Walt Disney hoàn toàn là tưởng tượng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined part(s) in each of the following questions. “You've eaten all the chocolate cake?” – “W...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG