Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each ofthe following exchanges. Hana and Jennifer are talking about the book they have read. - Hana: ''The book is really interesting and educational.‟ - Jennifer: ''...........‟

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Hana and Jennifer are talking about the book they have read.
- Hana: ''The book is really interesting and educational.‟ - Jennifer: ''.......... .‟

  1. I'd love to

  2. Don't mention it

  3. It's nice of you to say so.

  4. I can't agree more.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.I can't agree more. Văn hoá giao tiếp Tạm dịch: Hana và Jennifer đang nói về cuốn sách họ đã đọc. - Hana: “Cuốn sách này thực sự thú vị và đầy tính giáo dục.” - Jennifer: “ ....................” A. Tôi rất muốn B. Đừng đề cập đến nó C. Thật tốt khi bạn nói nhưvậy. D. Tôi không thể đồng ý hơn. (=Tôi hoàn toàn đồng ý)

D.I can't agree more.

Văn hoá giao tiếp

Tạm dịch:
Hana và Jennifer đang nói về cuốn sách họ đã đọc.
- Hana: “Cuốn sách này thực sự thú vị và đầy tính giáo dục.”
- Jennifer: “ ....................”
A. Tôi rất muốn B. Đừng đề cập đến nó
C. Thật tốt khi bạn nói như vậy. D. Tôi không thể đồng ý hơn. (=Tôi hoàn toàn đồng ý)

4

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 7 to 8: Sometimes she does not agree ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG