Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaningto each of the following sentences. If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following sentences.

If we can solve this problem soon, it will be better for all concerned.

  1. It would be better for all concerned if we can solve this problem soon.

  2. The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned.

  3. If we could solve this problem soon, it would be better for all concerned.

  4. If all concerned are better, we can solve this problem soon.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned. Câu điều kiện, so sánh kép Giải thích: Câu điều kiện loại 1: If S + V(s/es), S + will + V Câu điều kiện loại 2: If S + Ved/ V2, S + would + V Câu so sánh kép: The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V (càng... càng...) Tạm dịch: Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sớm, nó sẽ tốt hơn cho tất cả những người liên quan. (câuđiều kiện loại 1) A. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và loại 1 => sai ngữ pháp B. Chúng tôi giải quyết vấn đề này càng sớm thì càng tốt cho tất cả những người liên quan. => đúng C. Câu điều kiện loại 2 => sai ngữ pháp D. Nếu tất cả các mối quan tâm là tốt hơn, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sớm. => sai nghĩa

B.The sooner we solve this problem, the better it will be for all concerned.

Câu điều kiện, so sánh kép
Giải thích:
Câu điều kiện loại 1: If S + V(s/es), S + will + V
Câu điều kiện loại 2: If S + Ved/ V2, S + would + V
Câu so sánh kép: The + so sánh hơn + S + V, the + so sánh hơn + S + V (càng... càng...)
Tạm dịch: Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sớm, nó sẽ tốt hơn cho tất cả những người liên quan. (câu điều kiện loại 1)
A. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2 và loại 1 => sai ngữ pháp
B. Chúng tôi giải quyết vấn đề này càng sớm thì càng tốt cho tất cả những người liên quan. => đúng
C. Câu điều kiện loại 2 => sai ngữ pháp

D. Nếu tất cả các mối quan tâm là tốt hơn, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này sớm. => sai nghĩa

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG