Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completeseach of the following exchanges. Hoa is asking Hai, who is sitting at a corner of the room, seeming too shy. - Hoa: "Why aren't you taking part in our activities? .”............'' - Hai: "Yes, I can. Certainly."

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Hoa is asking Hai, who is sitting at a corner of the room, seeming too shy.
- Hoa: "Why aren't you taking part in our activities? .”............''
- Hai: "Yes, I can. Certainly."

  1. Shall I take your hat off?

  2. Can you help me with this decorations?

  3. Can I help you?

  4. Could you please show me how to get the nearest post office?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Can you help me with this decorations? Ngôn ngữ giao tiếp Giải thích: Hoa đang hỏi Hải, người đang ngồi ở một góc phòng, có vẻ quá ngại ngùng. - Hoa: "Tại sao bạn không tham gia vào các hoạt động của chúng tôi? .?” - Hải: "Vâng, tôi có thể. Chắc chắn." A. Tôi có nên ngả mũ không? B. Bạn có thể giúp tôi với những đồ trang trí này? C. Tôi có thể giúp gì cho bạn? D. Bạn có thể vui lòng chỉ cho tôi làm thế nào để có được bưu điện gần nhất? Câu A, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

B.Can you help me with this decorations?

Ngôn ngữ giao tiếp
Giải thích:
Hoa đang hỏi Hải, người đang ngồi ở một góc phòng, có vẻ quá ngại ngùng.
- Hoa: "Tại sao bạn không tham gia vào các hoạt động của chúng tôi? .?”   
- Hải: "Vâng, tôi có thể. Chắc chắn."
A. Tôi có nên ngả mũ không?
B. Bạn có thể giúp tôi với những đồ trang trí này?
C. Tôi có thể giúp gì cho bạn?
D. Bạn có thể vui lòng chỉ cho tôi làm thế nào để có được bưu điện gần nhất?
Câu A, C, D không phù hợp với ngữ cảnh.

4

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theeunderlined part(s) in each of the following questions. Many organizations have been involved in dra...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG