Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaningto each of the following questions. The only members of the cat family that can roar are lions, leopards, tigers and jaguars, but lions areby far the loudest.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
The only members of the cat family that can roar are lions, leopards, tigers and jaguars, but lions are by far the loudest.

  1. Lions, leopard, tigers and jaguars are the only four cats that can roar; however, the others can't roar as loudly as lions.

  2. Like leopard, tigers, and jaguars, lions are among the members of the cat family that can roar.

  3. Lions, leopard, tigers and jaguars can roar, however the roar of a lion is not as frightening as that of the others.

  4. Since lions come from the same cat family as leopards, tigers and jaguars do, they can roar as loud as the others.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Lions, leopard, tigers and jaguars are the only four cats that can roar; however, the others can't roar asloudly as lions. Câu đồng nghĩa Giải thích: Các thành viên duy nhất trong họ nhà mèo có thể gầm lên là sưtử, báo, hổ và báo đốm, nhưng sưtử là loài to nhất. A. Sưtử, báo, hổ, và báo đốm là bốn loài mèo duy nhất có thể gầm lên; tuy nhiên, những con khác có thể gầm rúlớn nhưsư tử. B. Giống nhưbáo, hổ và báo đốm, sưtử là một trong những thành viên của gia đình mèo có thể gầm lên. C. Sưtử, báo, hổ và báo đốm có thể gầm lên, tuy nhiên, tiếng gầm của một con sưtử không đáng sợ nhưnhữngcon khác. D. Vì sưtử đến từ cùng một họ mèo nhưbáo, hổ và báo đốm, chúng có thể gầm to nhưnhững con khác. Câu B, C, D không phù hợp về nghĩa.

A.Lions, leopard, tigers and jaguars are the only four cats that can roar; however, the others can't roar as loudly as lions.

Câu đồng nghĩa
Giải thích:
Các thành viên duy nhất trong họ nhà mèo có thể gầm lên là sư tử, báo, hổ và báo đốm, nhưng sư tử là loài to nhất.
A. Sư tử, báo, hổ, và báo đốm là bốn loài mèo duy nhất có thể gầm lên; tuy nhiên, những con khác có thể gầm rú lớn như sư tử.
B. Giống như báo, hổ và báo đốm, sư tử là một trong những thành viên của gia đình mèo có thể gầm lên.
C. Sư tử, báo, hổ và báo đốm có thể gầm lên, tuy nhiên, tiếng gầm của một con sư tử không đáng sợ như những con khác.
D. Vì sư tử đến từ cùng một họ mèo như báo, hổ và báo đốm, chúng có thể gầm to như những con khác.
Câu B, C, D không phù hợp về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 7 to 8: Sometimes she does not agree ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG