Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined part(s) in each of the following questions. “You've eaten all the chocolate cake?” – “What of it? ”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined part(s) in each of the following questions.

“You've eaten all the chocolate cake?” – “What of it?

  1. What does it matter?

  2. What's happened to it?

  3. Where is the rest?

  4. You mean I've eaten all of it?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.What does it matter? Từ vựng, từ đồng nghĩa Giải thích: What of it?: được dùng để nói một cách thô lỗ rằng bạn không ý điều gì đó là quan trọng A. Có vấn đề gì sao? B. Điều gì đã xảy ra với nó? C. Phần còn lại ở đâu? D. Ý bạn là mình ăn tất cả? => What of it? = What does it matter? Tạm dịch: “Bạn đã ăn hết bánh sô cô la rồi à?” – “Có vấn đề gì sao?”

A.What does it matter?

Từ vựng, từ đồng nghĩa
Giải thích:
What of it?: được dùng để nói một cách thô lỗ rằng bạn không ý điều gì đó là quan trọng
A. Có vấn đề gì sao? B. Điều gì đã xảy ra với nó?
C. Phần còn lại ở đâu? D. Ý bạn là mình ăn tất cả?
=> What of it? = What does it matter?
Tạm dịch: “Bạn đã ăn hết bánh sô cô la rồi à?” – “Có vấn đề gì sao?”

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Mark Zuckerberg's enormous success has taken a lot of hard work and _______.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG