Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. There are _____that not only governments but also individuals should join hand to tackle.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

There are _____that not only governments but also individuals should join hand to tackle.

  1. such a lot of environmental problems

  2. too numerous environmental problems

  3. so fewer environmental problems

  4. such many environmental problems

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.such a lot of environmental problems Mệnh đề chỉ kết quả Giải thích: Cấu trúc: S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + Vsuch + a lot ofso + many Tạm dịch: Có rất nhiều vấn đề môi trường đến mức không chỉ các chính phủ mà cả các cá nhân cũng nên tham giagiải quyết

A.such a lot of environmental problems

Mệnh đề chỉ kết quả
Giải thích:
Cấu trúc: S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V such + a lot of so + many

Tạm dịch: Có rất nhiều vấn đề môi trường đến mức không chỉ các chính phủ mà cả các cá nhân cũng nên tham gia giải quyết

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG