Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to completeeach of the following exchanges. Marry and Janet are at the dancing club. - Marry: “You are a great dancer. I wish I could do half as well as you.” - Janet: “ ................. I'm an awful dancer.”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.
 Marry and Janet are at the dancing club.
- Marry: “You are a great dancer. I wish I could do half as well as you.”
- Janet: “ ................. I'm an awful dancer.”

  1. You're too kind.

  2. That's a nice compliment!

  3. You've got to be kidding!

  4. Oh, thank you very much

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.You've got to be kidding! Văn hoá giao tiếp Tạm dịch: Marry và Janet đang ở câu lạc bộ khiêu vũ. - Marry: “Bạn là một vũ công tuyệt vời. Tôi ước gì tôi có thể làm được một nửa cũng nhưbạn.” - Janet: “ .......... Tôi là một vũ công tồi tệ.” A. Bạn quá tốt bụng. B. Đó là một lời khen tốt đẹp! C. Bạn chắc hẳn đang đùa! D. Ồ, cảm ơn bạn rất nhiều

C.You've got to be kidding!

Văn hoá giao tiếp
Tạm dịch:
Marry và Janet đang ở câu lạc bộ khiêu vũ.
- Marry: “Bạn là một vũ công tuyệt vời. Tôi ước gì tôi có thể làm được một nửa cũng như bạn.”
- Janet: “ .......... Tôi là một vũ công tồi tệ.”
A. Bạn quá tốt bụng. B. Đó là một lời khen tốt đẹp!
C. Bạn chắc hẳn đang đùa! D. Ồ, cảm ơn bạn rất nhiều

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. Rose didn't mean insulting Jack, but he took her comments am...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG