Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. My American friend finds it difficult to pick up food with chopsticks.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

My American friend finds it difficult to pick up food with chopsticks.

  1. My American friend doesn't feel like picking up food with chopsticks.

  2. My American friend can't find chopsticks to pick up food.

  3. My American friend didn't used to pick up food with chopsticks.

  4. My American friend is not used to picking up food with chopsticks.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.My American friend is not used to picking up food with chopsticks. Giải thích: S + find + it + adj + to V: Cảm thấy nhưthế nào khi làm gì feel like + V.ing: muốn làm gì used to + Vo: đã từng làm gì (Phủ định: S + did + not + use to + V) => Câu C sai về ngữ pháp. tobe/get used to + V.ing: quen với điều gì Tạm dịch: Ông bạn người Mỹ của tôi thấy khó khăn khi gắp thức ăn bằng đũa.

D. My American friend is not used to picking up food with chopsticks.

Giải thích:
S + find + it + adj + to V: Cảm thấy như thế nào khi làm gì
feel like + V.ing: muốn làm gì
used to + Vo: đã từng làm gì (Phủ định: S + did + not + use to + V)
=> Câu C sai về ngữ pháp. tobe/get used to + V.ing: quen với điều gì
Tạm dịch: Ông bạn người Mỹ của tôi thấy khó khăn khi gắp thức ăn bằng đũa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. It is of great ________ to show your interest and politeness when you are having...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG