Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. Any candidates caught ..............in the examination will be disqualified.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Any candidates caught ..............in the examination will be disqualified.

  1. cheating

  2. deceiving

  3. conjuring

  4. deluding

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.cheating Từ vựng Giải thích: cheat (v): gian lận (trong thi cử, thi đấu,...) deceive = delude (v): lừa dối (khiến ai tin vào những điều không đúng sự thật) conjure (v): làm trò ảo thuật Tạm dịch: Bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện gian lận trong kỳ thi sẽ bị loại.

A.cheating

Từ vựng
Giải thích:
cheat (v): gian lận (trong thi cử, thi đấu,...)
deceive = delude (v): lừa dối (khiến ai tin vào những điều không đúng sự thật)
conjure (v): làm trò ảo thuật
Tạm dịch: Bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện gian lận trong kỳ thi sẽ bị loại.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Tom regrets............... too much time............. computer games last night.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG