Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Let me please............. my memory before I get down to answering the questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Let me please............. my memory before I get down to answering the questions.

  1. resume

  2. ease

  3. awake

  4. refresh

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.refresh Ta có cụm “refresh one's memory” (v): nhớ lại Tạm dịch: Làm ơn hãy để tôi nhớ lại trước khi trả lời những câu hỏi

D.refresh

Ta có cụm “refresh one's memory” (v): nhớ lại
Tạm dịch: Làm ơn hãy để tôi nhớ lại trước khi trả lời những câu hỏi

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theeunderlined part(s) in each of the following questions. Many organizations have been involved in dra...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG