Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE inmeaning to the underlined part in each of the following questions. The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following questions.

The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.

  1. difficult

  2. expensive

  3. complicated

  4. simple

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.simple Sophisticated: Tinh vi, phức tạp Difficult: Khó Expensive: Đắt Complicated: Phức tạp Simple: Đơn giản Sophisticated trái nghĩa với Simple => Chọn D Tạm dịch: Quân đội Mỹ đang sử dụng vũ khí tinh vi hơn nhiều ở vùng Viễn Đông.

D.simple

Sophisticated: Tinh vi, phức tạp
Difficult: Khó Expensive: Đắt
Complicated: Phức tạp Simple: Đơn giản
Sophisticated trái nghĩa với Simple
=> Chọn D
Tạm dịch: Quân đội Mỹ đang sử dụng vũ khí tinh vi hơn nhiều ở vùng Viễn Đông.

1

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG