Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. It wasn't an awful experience. It was the worst thing ...............has ever happened to me.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It wasn't an awful experience. It was the worst thing ...............has ever happened to me.

  1. that

  2. what

  3. why

  4. which

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.that Kiến thức: It is/was + chủ ngữ (vật) + that + V=> Chọn A Tạm dịch: Đó không phải là một trải nghiệm tồi tệ với tôi. Đó là điều tồi tệ nhất đã từng xảy ra với tôi.

A.that

Kiến thức: It is/was + chủ ngữ (vật) + that + V => Chọn A
Tạm dịch: Đó không phải là một trải nghiệm tồi tệ với tôi. Đó là điều tồi tệ nhất đã từng xảy ra với tôi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. It is of great ________ to show your interest and politeness when you are having...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG