Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions from 12 to 14. My girlfriend and I drink sometimes coffee in the morning in a café n ear my schoo l.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions from 12 to 14.
 My girlfriend and I drink sometimes coffee in the morning in a café near my school.

  1. girlfriend

  2. drink sometimes

  3. in

  4. near my school

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.drink sometimes Vị trí của trạng từ tần suất Giải thích: “sometimes” (thỉnh thoảng) là một trạng từ chỉ tần suất. Vị trí của nó: - Sau động từ “tobe” - Đứng giữa trợ động từ và động từ chính - Đứng trước động từ thường. “drink” là động từ thường => “sometimes” phải đứng trước nó.drink sometimes => sometimes drink Tạm dịch: Bạn gái của tôi và tôi thỉnh thoảng uống cà phê vào buổi sáng trong một quán cà phê gần trường học củatôi.

B.drink sometimes

Vị trí của trạng từ tần suất

Giải thích:
“sometimes” (thỉnh thoảng) là một trạng từ chỉ tần suất. Vị trí của nó:
- Sau động từ “tobe”
- Đứng giữa trợ động từ và động từ chính
- Đứng trước động từ thường.
“drink” là động từ thường => “sometimes” phải đứng trước nó. drink sometimes => sometimes drink
Tạm dịch: Bạn gái của tôi và tôi thỉnh thoảng uống cà phê vào buổi sáng trong một quán cà phê gần trường học của tôi.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG