Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. She fell over in the last minutes. She didn't win the race.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She fell over in the last minutes. She didn't win the race.

  1. If she didn't fall over in the last minutes, she would win the race.

  2. She didn't win the race even though she fell over in the last minutes

  3. Not having won the race, she fell over in the last minutes

  4. She could have won the race if she hadn't fallen over in the last minutes.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.If she didn't fall over in the last minutes, she would win the race. Câu điều kiện Tạm dịch: Cô đã ngã trong những phút cuối cùng. Cô ấy đã không chiến thắng cuộc đua. A. Nếu cô ấy không ngã trong những phút cuối, cô ấy sẽ thắng cuộc đua. (Câu này dùng câu điều kiện loại 2, khôngphù hợp với hoàn cảnh của câu) B. Cô ấy đã không chiến thắng cuộc đua mặc dù cô ấy đã ngã trong những phút cuối C. Không giành chiến thắng trong cuộc đua, cô ấy đã ngã trong những phút cuối D. Cô ấy có thể đã chiến thắng cuộc đua nếu cô ấy không ngã trong những phút cuối.

A.If she didn't fall over in the last minutes, she would win the race.

Câu điều kiện
Tạm dịch:
Cô đã ngã trong những phút cuối cùng. Cô ấy đã không chiến thắng cuộc đua.
A. Nếu cô ấy không ngã trong những phút cuối, cô ấy sẽ thắng cuộc đua. (Câu này dùng câu điều kiện loại 2, không phù hợp với hoàn cảnh của câu)
B. Cô ấy đã không chiến thắng cuộc đua mặc dù cô ấy đã ngã trong những phút cuối
C. Không giành chiến thắng trong cuộc đua, cô ấy đã ngã trong những phút cuối
D. Cô ấy có thể đã chiến thắng cuộc đua nếu cô ấy không ngã trong những phút cuối.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. “Why don't you talk to her face-to-face?” asked Bill.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG